Regulamin „DROPSHIPPING”

REGULAMIN USŁUGI „DROPSHIPPING”

Więcej informacji o dropshippingu kliknij TUTAJ

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego dokumentu następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:

1.1.1.     Dostawca –  Firma „System-Way”- Wiesław Zwęgrodzki  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania i adres do doręczeń: ul.Jeziorowa 8e/9;66-200 Świebodzin, NIP 937-138-58-50, adres poczty elektronicznej: wieslawzwegrodzki@gmail.com, numer telefonu: 664 622 442           

1.1.2.    Dropshipping – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Ofert handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy,

1.1.3.     Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.1.4.    Klient Końcowy – osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Dostawcy;

1.1.5.     Oferta handlowa – ogół towarów oferowanych przez Dostawcę do sprzedaży na rzecz Zamawiających, możliwych do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy, znajdującego się pod adresem http://libragdynia.pl ;

1.1.6.    Regulamin – niniejszy regulamin, stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, określający postanowienia ramowej umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu;

1.1.7.     Zamawiający – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w postaci sprzedaży internetowej, nabywający u Dostawcy towary z Oferty handlowej wraz z usługą Dropshipping, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Dostawcy, znajdującym się pod adresem https://www.zwegrodzki.pl/ .

1.2.   Z Dropshippingu może korzystać każdy Zamawiający, który zaakceptuje postanowienia Regulaminu i którego system informatyczny obsługujący sprzedaż internetową Zamawiającego jest zintegrowany z serwisem internetowym Dostawcy za pośrednictwem pliku XML, który dostępny jest pod adresem https://www.zwegrodzki.pl/.

 

2.       PRZEDMIOT UMOWY

2.1.   Dropshipping, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, standardowo obejmuje: przyjmowanie zamówień od Zamawiającego, przygotowanie towaru do wysyłania wraz z jego opakowaniem, dostawę towaru do Klienta Końcowego oraz dołączenie do wysyłanego towaru podstawowego formularza odstąpienia, przewidzianego w art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.2.  Udostępnianie konta w serwisie internetowym Dostawcy podmiotom trzecim jest zabronione.

2.3.   Dostawca udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej zgody na wykorzystywanie przez Zamawiającego materiałów i informacji dostępnych dzięki integracji przy użyciu pliku XML, o którym mowa w 1.2., wyłącznie na potrzeby promowania i sprzedaży przez Zamawiającego towarów z Oferty handlowej. Wykorzystywanie materiałów i informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, do innych celów i przez inne osoby, aniżeli określono w Regulaminie jest zabronione.

 

3.       ZAMÓWIENIA ORAZ WYSYŁKA TOWARU

3.1.         Składanie i realizacja zamówień odbywać się może każdorazowo wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy dostępnego pod adresem  https://www.zwegrodzki.pl/  przy wykorzystaniu przez Zamawiającego przypisanego do niego konta, utworzonego w tym serwisie (produkty Marco Diamanti).

3.2.         Zamawiający składa zamówienie z zaznaczeniem w koszyku rodzaju zamówienia jako „zamówienie dropshippingowe”.

3.3.         Zamawiający podaje adres dostawy towaru, objętego zamówieniem, dla Klienta Końcowego. W ramach jednego zamówienia można wskazać wyłącznie jeden adres dostawy towaru.

3.4.         Nadanie zamówieniu oznaczenia statusu w serwisie internetowym Dostawcy jako „Oczekiwanie na wpłatę” jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji, z tym zastrzeżeniem, iż Dostawca może w przeciągu 1 dnia roboczego odmówić przyjęcia zamówienia, podając przyczynę takiej odmowy oraz zmieniając oznaczenie statusu zamówienia w serwisie internetowym Dostawcy na „Anulowane”.

3.5.         Zamówienie nie może być anulowane przez Zamawiającego lub zmodyfikowane w przypadku zmiany oznaczenia statusu zamówienia w serwisie internetowym Dostawcy na „W trakcie realizacji”, z zastrzeżeniem pkt 3.6.

3.6.         Wysyłanie towaru nastąpi w momencie zaksięgowania płatności dokonanej przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy.

3.7.         Towary będą dostarczane na adres dostawy Klienta Końcowego w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie. Towary będą zaopatrzone w informacje oraz oznaczenia w języku polskim wymagane przez przepisy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, a także będą spełniać inne wymogi określone prawem. Dostawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę towarów powstałe z powodu nienależytego opakowania albo oznaczenia.

3.8.         Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem przewoźników, z którymi Dostawca ma podpisaną umowę o współpracy. Rodzaj i charakter usługi transportu należy wybrać z pośród podanych na stronie serwisu internetowego Dostawcy.

3.9.         Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, celem dostarczenia towaru do Klienta Końcowego. Z chwilą przejścia własności towaru na Zamawiającego uznaje się, że towar został wydany Zamawiającemu, przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest list przewozowy.

3.10.      Zamówienie, którego oznaczenie statusu w serwisie internetowym Dostawcy widnieje jako „W trakcie realizacji” będzie zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia w którym Zamawiający dokona za nie płatności, chyba że płatność została dokonana po godzinie 13:00, wówczas zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dokonaniu takiej płatności. Termin dostawy, może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Dostawcy, o czym zobowiązany jest on poinformować Zamawiającego, za wyjątkiem opóźnień dostawy występujących w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia (od 15 listopada do 24 grudnia każdego roku), kiedy to Dostawca nie ma obowiązku informować o opóźnieniach związanych z dostawą.

3.11.      W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego zostanie ona przesłana do siedziby Zamawiającego na koszt Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż koszty transportu przesyłki do Zamawiającego nie mogą być wyższe niż ustalone na dzień nadania takiej przesyłki koszty transportu towaru do Klienta Końcowego. Dostawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom transportu do Zamawiającego przesyłki niepodjętej przez Klienta Końcowego, z terminem zapłaty 7 dni.

 

4.       PŁATNOŚCI

4.1.         Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar przed jego wysłaniem przez Dostawcę do Klienta Końcowego, korzystając z oferowanych opcji płatności podanych na stronie serwisu internetowego Dostawcy, z zastrzeżeniem pkt 4.2. Wszelkie koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę płatności, pokrywa Zamawiający. O dodatkowych kosztach, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia. Do czasu otrzymania płatności Dostawca może wstrzymać się z wysłaniem towaru do Klienta Końcowego.

4.2.        W przypadku wyboru przez Zamawiającego „pobrania od klienta” jako formy dostawy towaru w ramach Dropshippingu, Zamawiający upoważnia Dostawcę, a także przewoźnika, o którym mowa w pkt. 3.8., do przyjmowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego od Klienta Końcowego należności z tytułu sprzedaży przez Zamawiającego na rzecz Klienta Końcowego towaru objętego zamówieniem, zwanych „kwotą pobrania”. Dostawca po otrzymaniu od Klienta Końcowego lub przewoźnika, o którym mowa w pkt. 3.8., kwoty pobrania zobowiązany jest w terminie 14 dni, licząc od daty zaksięgowania wpływu kwoty pobrania, przekazać ją Zamawiającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy. Dostawca zobowiązany jest do przyjęcia, a następnie zwrotu na rzecz Zamawiającego wyłącznie kwoty pobrania, wskazanej w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Klienta Końcowego o istnieniu po stronie Dostawcy i przewoźnika, o którym mowa w pkt. 3.8., upoważnienia do odbioru kwoty pobrania w imieniu Zamawiającego.

4.3.         Zamawiający pokrywa w całości koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki. O kosztach, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia, przy czym złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego wysokości kosztów, które zobowiązany jest uregulować.

4.4.        Płatność za towar obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą Zamawiający nabył towar zgodnie ze złożonym zamówieniem, koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę płatności oraz koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki.

4.5.         Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT, przy czym upoważnia on Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Każdorazowo do sprzedanego towaru wystawiana jest dla Zamawiającego faktura VAT.

4.5.a      Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT, przy czym upoważnia on Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Każdorazowo do sprzedanego towaru wystawiana jest dla Zamawiającego faktura VAT.

4.6.        Dostawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu udostępnienia pliku XML z Ofertą handlową.

4.7.         Dostawca nie pobiera od Klienta Końcowego prowizji i jakichkolwiek innych należności dotyczących sprzedaży towarów, z zastrzeżeniem pkt. 4.2. lub w związku z realizacją Dropshippingu.

 

5.       REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

5.1.         Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji Dropshippingu przebiegał poprawnie a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.

5.2.         Towary nabywane przez Zamawiającego przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży, Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego), z wyjątkiem przypadków, gdy Dostawca udziela wyraźnie rękojmi na określony produkt.

5.3.         Towary wysyłane w Dropshippingu będą przyjmowane do reklamacji a następnie oceniane pod kątem wad fizycznych wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

5.4.         Dostawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy Zamawiającym i Klientem Końcowym, co oznacza w szczególności, iż:

5.4.1.    Wszelkie rozliczenia z tytułu takich umów odbywać będą na zasadach i warunkach określonych przez ich strony,

5.4.2.    Realizacja jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień przez Klienta Końcowego związanych z zawartą z Zamawiającym umową, zwłaszcza gdy Klient Końcowy występuje jako konsument, odbywa się bez udziału Dostawcy.

5.5.         Jeżeli Dostawca uzna wadę produktu i zasadność reklamacji, wówczas towar zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub też obniżona zostanie cena sprzedaży towaru. Zwrot należności pieniężnej w procesie reklamacji może nastąpić tylko wtedy, gdy:

5.5.1.     Reklamacja została uznana i dany towar nie występuje już w Ofercie handlowej, a naprawa go jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona,

5.5.2.    Reklamacja została uznana i na wniosek Zamawiającego obniżona została cena sprzedaży towaru wadliwego.

5.6.         Koszt wysyłania towaru zwróconego Zamawiającemu w przypadku nieuznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Zamawiający. Koszt wysyłania Zamawiającemu towaru nowego lub naprawionego w przypadku uznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Dostawca.

5.7.         Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań związanych z realizacją Dropshippingu z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się nagłe zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania niezależne od Dostawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne oraz akty organów władzy i administracji państwowej.

 

6.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.         Każda umowa o świadczenie Dropshippingu realizowana przez Dostawcę w oparciu o zamówienie złożone przez Zamawiającego podlega postanowieniom Regulaminu.

6.2.        Przetwarzanie danych osobowych Klientów Końcowych będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późno zm.). Dane osobowe Klientów Końcowych są gromadzone i przetwarzane przez Dostawcę w celach związanych wyłącznie z realizacją na rzecz Zamawiającego Dropshippingu. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, iż w przypadku danych osobowych Klienta Końcowego uzyskał on uprzednią zgodę na ich przekazanie Dostawcy i przetwarzanie w celu realizacji Dropshippingu. Administratorem danych osobowych Klientów Końcowych udostępnionych przez Zamawiającego będzie Dostawca. Dostawca nie będzie powierzał innemu podmiotowi, na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, prawa przetwarzania danych osobowych Klientów Końcowych, za wyjątkiem przewoźnika, celem dostarczenia Klientowi Końcowemu towarów. Każdemu Klientowi Końcowemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym każdej umowy o realizację Dropshippingu dotyczącej dostarczania towarów na adres dostawy danego Klienta Końcowego. Dostawca w związku z realizacją Dropshippingu będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a zatem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych Dostawca będzie zwolniony z obowiązku rejestracji zbioru danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

6.3.         W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a indywidualnie uzgodnionymi warunkami realizacji Dropshippingu pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 6.4.

6.4.        Indywidualnie uzgodnione i zaakceptowane przez Dostawcę i Zamawiającego warunki realizacji Dropshippingu mające pod rygorem nieważności formę pisemną będą miały każdorazowo pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

6.5.         Zamawiający zobowiązany jest w chwili złożenia zamówienia do przekazania Dostawcy następujących danych, które będą wykorzystane do wstępnego uzupełnienia podstawowego formularza odstąpienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu:

6.5.1.    brzmienie firmy Zamawiającego,

6.5.2.    w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą fizyczną, jego imię (imiona) i nazwisko (imiona i nazwiska wszystkich wspólników prowadzących działalność w ramach umowy spółki cywilnej),

6.5.3.    pełny adres pocztowy, na który wysłane ma zostać przez Klienta Końcowego, będącego konsumentem, oświadczenie o odstąpieniu i na który ma zostać odesłany towar oraz,

6.5.4.    numery identyfikacyjne NIP oraz REGON, a w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców także numer KRS,

6.5.5.    o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

6.6.        Likwidacja lub czasowa dezaktywacja konta przypisanego do Zamawiającego w serwisie internetowym Dostawcy skutkuje rozwiązaniem umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu ze skutkiem natychmiastowym oraz odstąpieniem od umów o realizację Dropshippingu, z wyłączeniem zamówień, w których Zamawiający dokonał płatności za zamówienia, które będą realizowane przy odpowiednim zastosowaniu postanowień rozwiązanej umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu oraz indywidualnie uzgodnionych warunków realizacji Dropshippingu.

6.7.         Likwidacja lub czasowa dezaktywacja konta przypisanego do Zamawiającego w serwisie internetowym Dostawcy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub w oparciu o decyzję Dostawcy.

6.8.        Dostawca zastrzega sobie prawdo do likwidacji lub czasowej dezaktywacji konta Zamawiającego w serwisie internetowym Dostawcy, jeżeli stwierdzi:

6.8.1.    naruszenie przez Zamawiającego postanowień Regulaminu lub indywidualnie uzgodnionych warunków realizacji Dropshippingu,

6.8.2.   powstanie po stronie Zamawiającego zaległości w realizacji przez Zamawiającego płatności na rzecz Dostawcy w zakresie współpracy gospodarczej Stron innej niż realizacja Dropshippingu.

6.8.3.    potrzebę zakończenia świadczenia usługi Dropshippingu.

6.9.        Dostawca upoważniony jest do zmiany Regulaminu w każdej chwili, przy czym zobowiązany jest on powiadomić Zamawiającego o planowanej zmianie na 14 dni przed jej wprowadzeniem, jednocześnie udostępniając na stronie internetowej pod adresem: http://libragdynia.pl . Regulamin uwzględniający zmiany, które mają zostać wprowadzone. Powiadomienie o planowanej zmianie Regulaminu może nastąpić poprzez skierowanie korespondencji mailowej do Zamawiającego lub udostępnienie informacji o planowanej zmianie bezpośrednio na stronie internetowej pod adresem: https://www.zwegrodzki.pl/ . Dostawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu bez zachowania obowiązku uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tejże zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu jest konsekwencją zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6.10.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życiem z dniem 07.01.2015 r., a w przypadku Zamawiających, którzy korzystają już z usługi Dropshippingu w terminie 14 dni, licząc od umieszczenia niniejszej wersji Regulaminu na stronie internetowej pod adresem https://www.zwegrodzki.pl/  z tym zastrzeżeniem, iż Załącznik nr 1 – podstawowy formularz odstąpienia stosowany będzie do każdego z zamówień złożonych począwszy od dnia 07.01.2015 r. w miejsce dotychczasowego podstawowego formularza zwrotu, w związku ze zmianą przepisów – wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl